سه قرن استعمار در تاریخ تمدنی ملل مسلمان

نقش مستشرقان  مستشرقین عموم مسائل اسلامی را مطالعه کرده‌اند. حوزه‌های فعالیت آنان برای شناخت اسلام به روش‌های گوناگون دسته‌بندی شده است. این تقسیم‌بندی بر‌ اساس اهمیت حوزۀ فعالیت و سپس فراوانی آثار پدید آمده، در چندین محور از جمله: قرآن کریم، زندگانی پیامبر(ص)، فلسفه، فرق و مذاهب اسلامی، زبان عربی، تاریخ، علم و تمدن اسلامی، […]

عقلانیتِ سنت در تقابل با مدرنیته‌ی غیرعقلانی

معمار حکیم قدیم‌ترها پیش از آنکه دانشگاه‌ها و مدارس معماری در ایران پدید بیایند، معماری شغلی بود که همچون خیاطی و نانوایی و درودگری، شاگردانش به دست اساتید خبره در محیط کارگاهی تربیت می‌شدند. سالیان سال شاگردی می‌کردند و در نهایت که عمری را به کارگری و یادگیری علوم و فنون و حکمت سپری نمودند، […]